Betingelser ved bruk á Vask Selv

For English see below.

Tilgang til og bruk av vår enkeltvask, «Vask Selv» og bilpleie

For å få tilgang til bruken av vår enkeltvask, «Vask Selv» og bilpleie må du godta punktene nedenfor. For å få tilgang til enkeltvask, kjører du frem til terminalen ved vaskehallen og velg ønsket vask. Du betaler umiddelbart i terminalen via valgt betalingsmåte.

For å få tilgang til «Vask Selv» betaler du via betalingsterminalen på «Vask Selv»-stasjonen.
Vær oppmerksom på at ved oppstart av «Vask Selv» reserverer kredittkortleverandøren din et beløp på betalingskortet, da prisen for «Vask Selv» først blir kjent når tjenesten er brukt. Reservasjonen skyldes at beløpet ikke blir trukket umiddelbart. Reservasjonen oppheves når det faktiske beløpet er kjent og trukket . Du finner nærmere informasjon om dette på betalingsenhetene våre.

 • Vi registrerer bilen ved vaskeanlegget via videoovervåking på stedet. Les mer om hvordan vi behandler informasjonen i personvernerklæringen vår.

Korrekt bruk av vaskehall, «Vask Selv», bilpleieprodukter og forvaskområde

Korrekt bruk av automatisk vaskehall:

 • Sjekk at bilen din overholder maks. høyde- og breddemål. De spesifikke målene for vaskehallen din finner du på hjemmesiden, under fanen «Finn vaskehall».
 • Skyv inn speilene. Fjern antenne, takstativ, takboks, spoilere og tilbehør osv.
 • Bruk viskerposer.
 • Kjør bilen frem til maskinen viser ‘STOPP’ i midten av vaskehallen og slå av motoren.
 • Sett på håndbrekket, sett automatgiret i «P», og lukk dører, vinduer, soltak osv.
 • Slå av bilsensorene på vindusviskere, automatisk bagasjeromsåpning osv.
 • Bli sittende i bilen under vask.
 • Test alltid bremsene etter vask.
 • Det er ikke tillatt å forvaske biler – og felger – i adkomstområdet. Av hensyn til biorenseanlegget kan forvask kun foregå på de områdene som er merket «Forvaskområde».
 • Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget.
 • Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.
 • Feil bruk av vaskehallen kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.

Riktig bruk av «Vask Selv»-systemet

 • Bruk av «Vask Selv» samt sjampo, kjemikalier, godkjente bilpleieprodukter og høytrykksslanger er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.
 • Før vask – sjekk om bilen din får plass i båsen i høyden og bredden.
 • Under vask – følg instruksjonene for produktene nøye. Bruk høytrykksslange forsiktig av hensyn til lakken. Anbefalt avstand fra bilen er min. 30 cm.
 • Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget. Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.
 • Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
 • Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
 • Feil bruk av «Vask Selv»-systemet kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
 • Ved bruk av matterenser er det ikke tillatt å rense gummimatter. Ytterligere instruksjoner er tilgjengelig på stedet. Det gis ingen erstatning for ødelagte gummi- og stoffmatter dersom instruksjonene ikke er fulgt.

Merk: Av hensyn til biorenseanlegget er følgende forbudt i «Vask Selv»:

 • Fjerning av større steiner, jord, maling, kjemikalier eller lignende.
 • Å bruke vår «Vask Selv» på andre gjenstander enn biler.
 • Vask av motor og understell.
 • Vask av matbiler, næringsrelatert maskineri, anleggsmaskiner, hengere med jord og lignende.
 • Det gis ingen erstatning for sidespeil, vindusviskere, antenner, spoilere, reservehjul, pyntelister, skvettlapper, lavprofildekk, stofftak, gummimatter, felger og tilleggsutstyr som er skadet under «Vask Selv» og i vaskehall.
 • Det er kundens ansvar å sørge for at bilen overholder høyde- og breddemål. I tillegg er følgende biler ikke tillatt i vaskeanleggene våre: pickuper uten hardtop, biler med lifter, biler med skiboks, sykkelstativ mm.

Korrekt bruk av bilpleieprodukter, inkludert bl.a. høytrykksforvask, støvsuger, matterenser osv.:

 • Følg instruksjonene for produktet nøye.
 • Bruk høytrykksslange med stor forsiktighet da vannstrålene kan forårsake skade hvis de brukes for nært. Wash World anbefaler en minimumsavstand på 30 cm.
 • Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
 • Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
 • Støvsuging av fuktige eller våte rom/flater er forbudt, da det vil ødelegge støvsugeren.
 • Feil bruk av bilpleieprodukter kan utløse et erstatningskrav, f.eks. for tømming av brønner mm. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
 • Vær oppmerksom på at bruk av vaskeanlegg og bilpleieprodukter skjer på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.

 

Access to and use of our single-wash, self-service washing & car-care

To access the self-service washing, you pay via the payment terminal at the self-service washing station.
Please note that your debit/credit card provider will reserve an amount on your debit/credit card at the start of the self-service washing service, as the price of the self-service washing service will only be known once the service has been used. The reservation is due to the fact that the amount is not withdrawn immediately. The reservation is cancelled when the actual amount is known and withdrawn. For more information, see our payment units.

 • We register the car at the car wash via video surveillance on site. Read more about how we process data in our data policy.

Proper use of wash bay, self-service washing and car-care products, pre-wash area/care station
Proper use of automatic car wash:

 • Check that your car complies with the maximum height and width dimensions. The specific measurements for your car wash can be found on the website under the tab ‘Find Car Wash’.
 • Push your mirrors in. Dismantle any antennas, roof racks, roof boxes, and spoilers, as well as any other accessories
 • Use wiper bags.
 • Drive until the machine shows ‘STOP’. Keep your car straight and in the middle of the wash bay and switch off the engine.
 • Put the handbrake on, put your automatic gearbox in “P” and close any doors, windows, sunroofs, etc.
 • Turn off car sensors on wipers, automatic boot opener, etc.
 • Stay seated in the car during washing.
 • Always test your brakes after washing.
 • Pre-washing of cars and rims in the entry area is not allowed. For the sake of the biological treatment facility, pre-washing may only take place in the areas marked “Forvaskeplads” (“Pre-wash area”).
 • Only use car-care products intended for cars at the facility.
  Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Improper use of the wash bay may trigger a claim for the emptying of wastewater shafts, etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.

Correct use of self-service washing system

 • The use of the self-service car wash as well as shampoo, chemicals, approved car-care products and high-pressure hoses is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.
 • Before washing – Check if your car can fit in the bay, both in terms of height and width.
 • During washing – Follow the instructions for the products carefully. Use the high-pressure hose with caution for the sake of your vehicle’s paint. Recommended distance from your car is at least 30 cm.
 • Only use car-care products intended for cars at the facility. Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Improper use of the self-service washing system may trigger a claim for well emptying etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • When using a mat cleaner, cleaning of rubber mats is not allowed. Further instructions are available on-site. No compensation will be paid for damaged rubber or textile mats if the instructions have not been followed.

Note: for the sake of the biological treatment facility, the following is prohibited when using self-service washing:

 • Removal of large stones, soil, paint, chemicals or similar.
 • Use of our self-service washing on objects other than cars.
 • Washing engines and undercarriages.
 • Washing of food trucks, commercial machinery, construction machinery, trailers with soil and similar.
 • No compensation will be paid for wing mirrors, wipers, antennas, spoilers, spare wheels, trim, mud flaps, low-profile tyres, textile roofs, rubber mats, rims and extra equipment damaged during the self-service washing and in the car wash.
 • It is customers’ responsibility to ensure that their car complies with height and width dimensions. In addition, the following vehicles are not allowed in our washing facilities: pickup trucks without hardtop, cars with lifts, cars with ski boxes, bicycle racks, etc.

Proper use of car-care products, including high-pressure pre-wash hoses, vacuum cleaner, carpet cleaner, etc.:

 • Follow product instructions carefully.
 • Use the high-pressure hose with great care, as the water jets can cause damage if used from too close. Wash World recommends a minimum distance of 30 cm.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Vacuuming damp or wet areas/surfaces is prohibited, as this will damage the vacuum cleaner.
 • Improper use of car-care products can trigger a claim for e.g. emptying of wastewater shafts etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • Please note that the use of car washes and car-care products is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.