Personvern- erklæring

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Wash World ApS’ behandling av personopplysninger i forbindelse med (1) ditt besøk på vår nettplattform www.washworld.no, (2) bruk av kontaktskjemaet på nettstedet, (3) ditt eventuelle medlemskap i Wash World og (4) bruk av Wash Worlds vasketjenester generelt (uten medlemskap)

Wash World ApS har følgende data og kontaktinformasjon:

Wash World AS
C/O Wash World ApS
Dynamovej 11, 1. TV
2860 Søborg
Organisationsnummer: 821 741 572

Wash World blir i det følgende referert til som \”Wash World\” og/eller \”oss\”/\”vi\”.

Formålet med Wash Worlds personvernerklæring er å forklare hvordan vi samler inn, beskytter og bruker personopplysninger. Vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig håndtering av alle personlige opplysninger vi mottar om deg. Wash World har et mål om å beskytte personopplysningene dine i det omfanget vi behandler dem, uansett hvor opplysningene stammer fra.

Personopplysninger

Personopplysninger dekker alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, inkludert for eksempel navn, alder, kjønn, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

Hvordan samler Wash World inn personopplysninger?

Som en hovedregel kan du gå inn på nettstedet uten å fortelle oss hvem du er, eller på annen måte gi informasjon om deg selv. Vi bruker imidlertid informasjonskapsler, dersom du klikker OK til dette når vi informerer om informasjonskapsler, der informasjon behandles indirekte i form av IP-adresse mv. – For nærmere info om informasjonskapsler viser vi til våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Wash World tilbyr bilvasktjenester på abonnementsbasis og på kontantbasis, og vår behandling av personopplysninger skjer primært som et nødvendig ledd i håndteringen av abonnementet.

I tillegg behandler vi opplysninger til en viss grad for å kunne målrette kommunikasjonen til deg, f.eks. i forbindelse med nyhetsbrev. Til slutt behandler vi opplysninger som en del av din bruk av vårt kontaktskjema på vår nettside, og kontaktskjema kan også brukes av ikke-medlemmer. Det er viktig for oss å påpeke at vi ikke bruker opplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring uten først å ha innhentet ditt uttrykkelige samtykke.

Vi forbeholder oss imidlertid retten til, uten samtykke, å videreformidle generelle kundeopplysninger til samarbeidspartnere til bruk for deres markedsføring, når det er snakk om opplysninger som danner grunnlag for inndeling i kundekategorier og vi forfølger en berettiget interesse i dette, med mindre dine interesser og/eller grunnleggende rettigheter går foran vår interesse i å videreformidle opplysningene.

Wash World samler inn og behandler informasjon om deg i følgende sammenhenger:

  • I forbindelse med at du registrerer deg som medlem av Wash World og fortløpende som en del av den generelle administrasjonen av ditt medlemskap og din bruk av Wash Worlds tjenester under medlemskapet
  • I forbindelse med distribusjon av Wash Worlds nyhetsbrev i det omfanget du abonnerer på dem
  • I forbindelse med at du benytter deg av Wash Worlds tjenester uten at du er medlem (kontantvask)
  • I forbindelse med at du sender en forespørsel, klage eller gir oss tilbakemeldinger – enten via vårt kontaktskjema eller via en annen kommunikasjonskanal.
  • Via nettleserinformasjonskapsler og usynlige sporingsbilder i den grad du klikker OK til informasjonskapsler på nettsiden vår. – Vi viser til våre retningslinjer for informasjonskapsler i denne forbindelsen.
  • Via TV-overvåking

TV-overvåkingen er satt opp som et trygghetsskapende tiltak for ansatte og kunder, og videre skjer TV-overvåkingen for å kunne dokumentere driften av det enkelte vaskeanlegget. Overvåkingen vil som hovedregel foregå ved inngangen til vaskehallen og inne i selve vaskehallen.

Hvilken informasjon samler Wash World inn?

Wash World samler inn følgende personopplysninger:

Ved vanlig besøk på nettsiden

  • IP-adresse og nettleserinnstillinger ved OK til informasjonskapsler – se også våre retningslinjer for informasjonskapsler

Ved bruk av vårt kontaktskjema på nettsiden

  • Navn, e-post

Ved administrasjon av medlemskapet ditt hos Wash World

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato
  • Betalingskortinformasjon – ved kjøp/bruk av medlemskap. Vi har imidlertid ikke tilgang til betalingskortinformasjonen. Betalingskortinformasjonen gis således ikke til oss men til DIBS/REEPAY, som oppbevarer opplysningene og står for gjennomføring av betalingen.
  • Man kan si at du blir «stilt over til DIBS/REEPAY» i forbindelse med betalinger. DIBS/REEPAY sørger for at innløseren NETS/Teller trekker den avtalte betalingen fra din bankkonto og overfører beløpet til oss.
  • Kjøpshistorikk
  • Tilbakemelding via våre eventuelle kundeundersøkelser mv.
  • Nettleserinformasjon
  • Bilskiltet

Ved kjøp av kontantvask

  • Betalingskortinformasjon – ved kjøp av vasker. Vi har imidlertid ikke tilgang til betalingskortinformasjonen. Betalingskortopplysningene gis dermed ikke til oss, men til DIBS, som lagrer opplysningene og er ansvarlig for gjennomføring av betalingen. Man kan si at man blir \”stilt videre til DIBS\” i forbindelse med betalinger. DIBS sørger for at innløseren NETS/Teller trekker den avtalte betalingen fra bankkontoen din og overfører beløpet til oss.

For øvrig

  • I tillegg samler vi som nevnt opplysninger i form av overvåkingsvideoer som opptas i den enkelte vaskehallen.

Det registreres ingen sensitive opplysninger

Hvem videreformidler Wash World personopplysninger til?

Personopplysninger som oppgis på www.washworld.no videregis til:

Våre underleverandører. Underleverandører er f.eks. selskaper som vedlikeholder/støtter vårt IT-system, overvåking, nettplattform, økonomisystem, terminaladministrasjon osv. Dette er leverandører vi bruker for å kunne yte de tjenestene vi leverer.

Opplysningene videreformidles ikke i alle situasjoner fult ut til alle nevnte typer leverandører, men kun i den grad overføringen er nødvendig for at vi skal kunne yte den konkrete tjenesten. Vi streber alltid etter å opprettholde et «minste middels prinsipp» i vår behandling av personopplysninger.

Eksempler på utlevering til leverandører i forbindelse med spesifikke tjenester:

  • Dersom du har meldt deg på nyhetsmail, blir opplysningene overlevert til et eksternt firma for bruk til utsendelse av nyhetsmailer for oss (vår massepostleverandør). – Dette er nødvendig for at vi skal kunne sende ut nyhetsmailen du har meldt deg på
  • Leverandøren av vårt økonomistyringssystem er ansvarlig for den løpende utviklingen/oppdateringen av systemet, og som ledd i disse oppgavene vil de være nødt til å ha adgang til systemet og dermed personopplysningene som er lagret i systemet.
  • Leverandøren kan imidlertid på ingen måte bruke opplysningene, og deres behandling av disse består utelukkende i at de som følge av oppgavene de utfører, kan se opplysningene.
  • Leverandøren av vår nettplattform er ansvarlig for å registrere og vedlikeholde din brukerkonto hos Wash World, hvis du har en. Som et naturlig og nødvendig ledd i oppgavene de utfører for oss, har de tilgang til å se personopplysningene du oppgir som bruker. De kan imidlertid ikke på noen måte bruke opplysningene utover det som er nødvendig for at de skal kunne levere ønsket registrering og vedlikehold av brukerkontoen.
  • Wash World bruker en vertstjenesteløsning for IT- (dvs. at data er plassert på servere hos en ekstern leverandør \”utenfor huset\”). En naturlig konsekvens av å bruke en slik løsning er at personopplysningene som samles inn av oss, overlates til vertstjenesteleverandøren.
  • Leverandøren av vårt support/billettsystem hjelper oss med å innhente kundehenvendelser vedr. kundeservice/support fra vårt kontaktskjema og mottar dermed personopplysninger samlet inn via vår nettplattform.

Bortsett fra dette videreformidler Wash World bare personopplysninger til andre dersom det kreves av lovgivningen, rettsavgjørelse eller f.eks. i forsikringssaker. Til slutt videreformidler vi opplysninger til politiet, i det spesielle tilfellet at den vi har opplysninger om har begått en straffbar handling overfor Wash World. Et eksempel på det sistnevnte kan være at man hacker seg inn i Wash Worlds system, misbruker dette o.l.

Hvor lagres personopplysningene dine?

Personopplysningene lagres på servere i EU.

Tilgang til personopplysninger

Du kan alltid endre medlemsopplysninger og interesseområder samt melde deg av nyhetsbrevet. Videre kan du alltid avslutte medlemskapet ditt i henhold til gjeldende vilkår.

Du har også innsynsrett mv., jf. lenger ned under overskriften \”Dine rettigheter\”.

Om sletting

Hvis du er medlem av Wash World (dvs. det er et kundeforhold), lagres personopplysningene vi behandler som ledd i administrasjonen av kundeforholdet så lenge medlemskapet varer. Ved oppsigelse av abonnement vil opplysningene i utgangspunktet bli slettet når eventuell mellomværende mellom deg og oss har opphørt. Vi kan imidlertid lagre enkelte opplysninger i inntil 5 år etter opphør av kundeforholdet, da vi etter regnskapsloven har plikt til å oppbevare regnskapsmateriale i 5 år etter det året regnskapsmaterialet vedrører.

Ved å melde deg av nyhetsbrevet slettes opplysningene vi oppbevarer som et ledd i et nyhetsbrevabonnement.

Hvis du kontakter oss som ikke-kunde via bruk av vårt kontaktskjema, slettes de opplysningene du har oppgitt ved bruk av skjemaet, når vi har besvart henvendelsen.

Vedrørende de informasjonskapslene som evt. settes ved ditt besøk på nettstedet vårt, henviser vi til våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du har selv mulighet til å slette informasjonskapsler i nettleseren din.

TV-overvåkingsvideoer slettes 30 dager etter at opptakene er gjort. De lagres imidlertid i lengre perioder i den grad det har oppstått en konkret tvist og den tvisten gjelder, er på videoen. I slike tilfeller vil videoen bli slettet når tvisten er endelig avgjort.

Hva er formålet med behandlingen?

Wash Worlds formål med behandling av personopplysninger er først og fremst at vi best mulig kan yte tjenestene vi tilbyr, og evt. forbedre/utvikle de aktuelle tjenestene.

I tillegg behandler vi i et visst omfang, med hjemmel i artikkel 6 stk. 1 i, bokstav f i personvernforordningen, opplysninger med det formål å målrette nettinnhold til et bredt spekter av mottakere i overensstemmelse med deres interesser og/eller når vi på annen måte henvender oss til deg blant en gruppe, uten at det er snakk om direkte meldinger med markedsføringsinnhold. Formålene vi forfølger i denne forbindelse, er:

Å gjøre den visuelle opplevelsen relevant for mottakergruppen.

Å markedsføre relevante produkter til mottakergruppen.

Til slutt kan formålet være oppfyllelse av forpliktelser vi har ifølge loven.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Nedenfor forklares det juridiske grunnlaget Wash World baserer behandlingen av personopplysningene dine på.

Wash World kan behandle personopplysningene dine fordi det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i. Dette kan for eksempel være i forbindelse med medlemskapet ditt, kontantvask og/eller andre avtaler.

På samme måte kan Wash World behandle dine personopplysninger for å utføre visse handlinger og/eller forberedelser på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt.

Behandlingen kan også skje for at Wash World skal kunne forfølge en eller flere legitime interesser, jf. artikkel 6, stk. 1, bokstav f i personvernorordningen, som forfølges for:

Å gjøre den visuelle opplevelsen relevant for mottakergruppen.

Å markedsføre relevante produkter til mottakergruppen.

Til slutt kan behandlingen av personopplysninger være basert på et direkte samtykke fra deg. – Et eksempel på dette er utsendelse av nyhetsbrev og andre henvendelser med markedsføringsinnhold rettet direkte til deg.

Dine rettigheter

Etter personvernforordningen har du en rekke rettigheter.

Rettighetene er som følger:

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsikt i hvilke personopplysninger Wash World behandler om deg. Det presiseres at dersom du ber om innsyn i en overvåkingsvideo fra et gitt tidsrom, hvor du hevder å være avbildet, må du forvente at vi krever at du legitimerer deg korrekt og i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at du er personen på den gjeldende videoen. Videre kan vi i visse tilfeller nekte tilgang i en video hvis andre personer enn deg vises på videoen. Til slutt må du forvente at vi som betingelse for å gi tilgang til en overvåkingsvideo krever at du signerer en taushetserklæring.

Rett til rettin

Du har rett til å få rettet og oppdatert personopplysningene Wash World har registrert om deg.

Rett til sletting

Du har rett til på forespørsel å få slettet opplysningene vi har samlet om deg, i det omfang formålet med innsamlingen og oppbevaringen av opplysningene ikke lenger er aktuelt og/eller vi på annen måte er forpliktet etter lov til å slette opplysningene.

Rett til å tilbakekalle samtykke

I den grad vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke (relevant i forbindelse med direkte markedsføring), har du rett til å tilbakekalle samtykket når som helst, med den konsekvens at vi må avslutte behandlingen av opplysninger, med mindre vi kan behandle opplysningene på annet rettslig grunnlag.

Rett til begrensning

Du har rett til å få begrenset vår behandling av dine personopplysninger dersom vår behandling går ut over det som er lovlig osv. Se mer om dette i artikkel 18 i personvernforordningen.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysningene dine dersom du mener vi behandler opplysningene i strid med loven.

Datatilsynet har følgende nettsted, hvor kontaktinformasjonen deres finnes: https://www.datatilsynet.dk/

PROSEDYREN FOR UTØVELSE AV OVENSTÅENDE RETTIGHETER:

Forespørsler/begjæringer til Wash World må signeres av deg og inneholde navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse samt kopi av både bilde- og adresseidentifikasjon.

Forespørselen/begjæringen sendes til:

Wash World ApS
CVR-nr. 3448 6735
Dynamovej 11, 1. tv
2860 Søborg
[email protected]

For klager til Datatilsynet henvises det til lenken over til Datatilsynets nettside.

Oppbevaringssikkerhet

Wash World beskytter personopplysningene dine og har vedtatt interne regler for informasjonssikkerhet, som inneholder instruksjoner og foranstaltninger som beskytter personopplysningene dine mot uautorisert offentliggjøring og mot at uvedkommende får tilgang til eller kjennskap til dem.

Wash World har etablerte prosedyrer for tildeling av adgangsrettigheter til de av våre ansatte som behandler personopplysninger.
\nWash World kontrollerer den faktiske tilgangen til ansatte gjennom logging og tilsyn.

For å unngå tap av data sikkerhetskopierer Wash World regelmessig våre datasett.

Wash Worlds sikkerhetsprosedyrer revideres kontinuerlig på bakgrunn av den siste teknologiske utviklingen.

Informasjonskapsler

Wash World bruker informasjonskapsler på Wash Worlds nettside. Mer informasjon om våre retningslinjer for informasjonskapsler finner du her: Retningslinjer for informasjonskapsler

Kontakt

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager på Wash Worlds behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss skriftlig på:

Wash World ApS
CVR-nr. 3448 6735
Dynamovej 11, 1. tv
2860 Søborg
[email protected]